logo,medha.jpg
Podjetje MEDHA, računovodske storitve, d.o.o. je ustanovljeno z namenom izvajanja računovodskih storitev, vzporedno pa nudenja računovodskega, davčnega in podjetniškega svetovanja. Svetovalne sto
razdalja:

MEDHA, računovodske storitve, d.o.o.

Podjetje MEDHA, računovodske storitve, d.o.o. je ustanovljeno z namenom izvajanja računovodskih storitev, vzporedno pa nudenja računovodskega, davčnega in podjetniškega svetovanja. Svetovalne storitve nudimo tako stankam v računovodskem servisu, kot tudi zunanjim strankam. Po dolgoletnem poslovanju smo na območju Slovenije postali uveljavljen računovodski servis. Z vsako stranko želimo vzpostaviti čimbolj oseben odnos in spoznati posebnosti njenega poslovanja. Zagotavljamo hitro odzivnost, oseben pristop in sodoben način poslovanja. Vodenje poslovnih knjig za stranke je preraslo v davčno-računovodski servis. Velik poudarek zato dajemo davčnemu in računovodskemu svetovanju, pa tudi usmerjanju strank v smeri boljše optimizacije davčne bilance in iskanja najugodnejših načinov poslovanja. Tekom leta načrtujemo in izvajamo strategije, ki izboljšujejo donosnost in znižujejo davčne obveznosti na minimum.

Smo dinamična računovodska družba, ki razume potrebe sodobnih podjetij in spremlja vizijo njihovega poslovanja. S strankami gradimo zaupanje in dolgoročno partnerstvo, kar dosegamo s stalnim izobraževanjem, zanesljivostjo in strokovnim delom.

MEDHA, računovodske storitve, d.o.o.

STORITVE

 • RAČUNOVODSKE STORITVE

Poslovne knjige vodimo za pravne osebe kot tudi za samostojne podjetnike in obrtnike. Naše stranke se ukvarjajo z najrazličnejšimi dejavnostmi, kot so: trgovina, gostinstvo, storitvene dejavnosti itd. Poslovne knjige vodimo  po sistemu dvostavnega kot enostavnega knjigovodstva. Pri svojem delu se skušamo strankam kar najbolj prilagoditi in pri tem zagotavljamo popolno varnost in tajnost podatkov. Možen je dogovor za opravljanje vseh računovodskih storitev ali pa le za opravljanje določenega dela računovodstva. Nudimo:

 • Storitve vodenja temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)
 • Storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk)
 • Računovodske storitve vodenja analitične evidence stroškov in prihodkov
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za FURS in ZPIZ
 • Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški
 • Vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije
 • Obračun davka na dodano vrednost
 • Obračun zamudnih obresti, izpis opominov
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov)
 • Izdelava davčne bilance
 • Periodična računovodska poročila in storitve po želji podjetja
 • Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu, akt o sistematizaciji delovnih mest.)
 • Opravljanje elektronskega plačilnega prometa
 • Računovodske analize poslovanja
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti
 • Druge računovodske storitve in svetovalne storitve

  MEDHA, računovodske storitve, d.o.o. RAČUNOVODJA

  • OBRAČUN PLAČ

  Storitev obračuna plač predstavlja zaokroženo celoto znotraj računovodstva podjetja in jo je zato možno z lahkoto prenesti na zunanjega izvajalca. Obračun plač namreč zahteva  specifična znanja in veščine, kar pomeni zagotovitev ustrezno kvalificiranega kadra, nenehno dodatno izobraževanje. Lasten obračun plač zahteva tudi nakup programske opreme in vzdrževanje le-te ter seveda veliko porabo časa lastne delovne sile. Nudimo:

  • obračun plač in izdelava plačilnih list
  • izdelava plačilnih nalogov z uvozom v e-bančništvo
  • izdelava vseh obrazcev za zunanje poročanje (FURS, AJPES, ZPIZ, ZZZD)
  • priprava plačilnih list za pošiljanje po e pošti
  • priprava temeljnice za knjiženje v glavno knjigo (obstaja tudi možnost prenosa z datoteko in uvoz v glavno knjigo)
  • na željo naročnika se lahko pripravljajo tudi dodatni izpisi, pripravijo analize v poljubni obliki (npr. v pdf, xls formatu)
  • obveščanje o novostih na področju delovne zakonodaje
  • obračun plač, regres, jubilejnih nagrad, odpravnin
  • obračun podjemnih, avtorskih pogodb, nagrad za vajence,  poslovodenje
  • vodenje kadrovskih evidenc (prijave, odjave, pogodbe o zaposlitvi, vročanje dokumentov)
  • delovnopravno informiranje in druge storitve…

  MEDHA, računovodske storitve, d.o.o. RAČUNOVODSKE STORITVE

  • FINANČNO IN POSLOVNO SVETOVANJE

  Zaradi potrebe in želje strank smo poleg računovodskih storitev in davčnega svetovanja vpeljali tudi celovito finančno in poslovno svetovanje ter tako strankam računovodskega servisa ponudili vse na enem mestu. Nudimo:

  • Izdelava poslovnih načrtov
  • Finančno planiranje (kratkoročni in dolgoročni finančni načrti)
  • Finančno analiziranje poslovanja (finančna slika o poslovanju lastnega podjetja ali finančna ocena poslovnih partnerjev)
  • Ocenjevanje investicijskih projektov
  • Izbira ustrezne banke, kontakt z bankami, pogajanje o kreditih in obrestnih merah, priprava finančne dokumentacije za pridobitev posojil
  • Priprava finančne dokumentacije za namene pridobivanja sredstev na razpisih, priprava drugih poslovno-finančnih listin
  • Izdelava finančnega načrta podjetja, finančnih konstrukcij in predračunov za projekte
  • Svetovanje o naložbah in finančnih odločitvah, svetovanje pri vlaganju prostih sredstev na domače in tuje finančne trge ter pri vlaganju v nepremičnine
  • Priprava kompenzacij, asignacij
  • Drugo finančno in poslovno svetovanje

  MEDHA, računovodske storitve, d.o.o. BILANCE VODENJE RAČUNOV

  • KADROVSKO SVETOVANJE

  Podrobnosti predstavitve


  Naslov Škrile 2, 8350 Dolenjske Toplice, Slovenija
  Telefonska številka 051 302 185
  Email naslov info@medha.si
  30 dni pred potekom obvesti na Email naslov info@medha.si
  Prikaži lokacijo yes
  HTML urejanje yes
  Nalepka 0
  razdalja:
  Naslov Škrile 2, 8350 Dolenjske Toplice, Slovenia
  Kategorija , , , , , , ,
  Ključne besede za splet                                                         

  Kontaktni obrazec (ni na voljo)

  Opomba:

  Kontaktiranje ponudnika predstavitve preko spodnjega obrazca v podjetniškem portalu Svet Storitev.si je izklopljeno na željo le - tega, zaradi možnosti nezaželene pošte v poštnem predalu podjetja/ponudnika storitve.

  Za kontaktiranje izbranega ponudnika storitve uporabite svoj program za E-pošto in uporabite kontaktne podatke v zavihku s podrobnostmi predstavitve.


  Odpri v Google Maps

  Lokacija predstavitve


  Essential SSL