Blog

PREOBLIKOVANJE PODJETJA IZ S.P. V D.O.O.


30. 5. 2023 Facebook Twitter LinkedIn Google+ Računovodske storitvePreoblikovanje podjetja iz s.p. v d.o.o. je smiselno zaradi zagotovljene večje varnosti družbenika v kapitalski družbi (d.o.o.), saj podjetnik posameznik odgovarja z vsem svojim premoženjem, v kolikor podjetje zapade v finančne dolgove. Poleg odgovornosti, pa so še razlogi za preoblikovanje: manjše davčne obremenitve pri večjih dobičkih ter širitev dejavnosti. Namreč s širitvijo dejavnosti, se večajo stroški, več je vloženega kapitala, posledično pa je s tem tudi več odgovornosti.

Preoblikovanje podjetja iz s.p. v d.o.o. je možno na dva načina, ki sta v nadaljevanju tudi predstavljena, in sicer s prenosom podjetja na novo kapitalsko družbo, ki se ustanovi zaradi prenosa podjetnikovega podjetja ter s prenosom podjetja na prevzemno kapitalsko družbo: s prenosom podjetja na družbo, ki že obstaja (pripojitev k že ustanovljeni družb).

Postopek prenosa poteka v več korakih, ki so v nadaljevanju tudi predstavljeni, in sicer:

  1. Določitev datuma prenosa: v skladu z 296. členom Zakona o davčnem postopku se določi obračunski dan za statusno preoblikovanje podjetnika. Na ta dan podjetnik sestavi računovodske izkaze podjetja podjetnika.
  2. Napoved za preoblikovanje: Pred vložitvijo prijave prenosa podjetja za vpis v register mora podjetnik objaviti nameravan prenos vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti. Objavo opravi na spletnih straneh AJPES. Poleg objave na spletnih straneh AJPES lahko podjetnik tudi na druge načine obvesti o prenehanju dejavnosti (s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, poslovnih prostorih).
  3. Priprava računovodskih izkazov: prenesejo se vse odprte terjatve in obveznosti s.p. ter osnovna sredstva.
  4. Sklep o prenosu/preoblikovanju podjetja: v pisni obliki pripraviti sklep podjetnika o prenosu, ki v skladu z ZGD-1 obsega: firmo in sedež podjetnika, izjavo o prenosu podjetja, vrednost podjetja (premoženje se navadno opredeli v bilanci stanja, ki se priloži k sklepu o prenosu ter pravice in obveznosti v zvezi s podjetjem) na dan obračuna prenosa podjetja z natančnim opisom podjetja. Predložene listine na dan prijave za vpis prenosa podjetja v register ne smejo biti starejše od treh mesecev. Priložen akt o ustanovitvi družbez navedbo, da je družba ustanovljena s prenosom podjetja podjetnika. (Data)

Ker je preoblikovanje podjetja kar velik zalogaj in je potrebno pridobiti tudi potrebna dokazila, je priporočljivo, da vam pri tem pomaga strokovno usposobljen računovodja, ki ima s tem že izkušnje in celoten postopek steče kar se da tekoče in brez posebnosti in nepotrebnega stresa.

Komentarji

Essential SSL