LOGO,IRENA KORENC.jpg
V KI-Računovodske storitve, Irena Korenč s.p. lahko poskrbimo za vsa opravila iz tega področja, ali pa le za posamezen segment. Končni cilji so v obeh primerih enaki – prave informacije ob prave
razdalja:

KI-Računovodske storitve, Irena Korenč s.p.

V KI-Računovodske storitve, Irena Korenč s.p. lahko poskrbimo za vsa opravila iz tega področja, ali pa le za posamezen segment. Končni cilji so v obeh primerih enaki – prave informacije ob pravem času. Informacije zbiramo v poročila in analize, ki jih krojimo po potrebah stranke. V primeru podpore vaši računovodski službi, poskrbimo za ustrezno pomoč vašim računovodjem, knjigovodjem, in prevzamemo odgovornost za opravljanje zahtevnejših nalog. Trudimo se, da je naše podjetje vaš najboljši izbor in partner. Zanima nas naša pomoč pri vašem uspehu, saj se zavedamo, da brez vašega zaslužka tudi našega ne more biti. To vodi tudi v trajnost sodelovanja, ki je edina smiselna, saj je za obe strani prehod ali začetek naporen in neekonomičen. A le na kvalitetnem začetku se da graditi, zato tu ni bližnjic. Naša storitev je celovita, kar pomeni da zajema celotni spekter aktivnosti, ki jih določa vaša interna organizacija dela in dejavnost vašega podjetja. To pomeni, da je možen dogovor glede obsega storitev, izbora dela na vašem ali našem sistemu IT.

KI-Računovodske storitve, Irena Korenč s.p.

STORITVE

Vodilo našega podjetja je zadovoljstvo strank, zato tudi vsem nudimo individualno obravnavoin natančne ter kakovostne storitve. V več kot 25 letih našega delovanja smo pridobili odlične delovne izkušnje in široko znanje, ki ga z veseljem delimo s svojimi strankami in jim s tem omogočimo, da se lahko osredotočijo na svoj  posel, mi pa poskrbimo za ostalo.  V sodelovanju z nami bo lahko vaše podjetništvo potekalo enostavneje, saj bodo vaše misli lahko popolnoma usmerjene v vaš posel!

 • RAČUNOVODSKE STORITVE

Imamo oseben individualen pristop in nenehno nadgrajujemo znanje, združujemo kvalitetne storitve v franšizni skupini ter smo tako bliže neposrednemu uporabniku z osebnim stikom, če je potrebno vstopimo v mednarodne tokove in z bogatimi davčno svetovalnimi izkušnjami spremljamo razvijajoče se stranke. Razpolagamo s sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo, ki posledično razbremenjuje naše, k osnovni dejavnosti, orientirane stranke.

 • Storitve vodenja temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige).
 • Storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk).
 • Računovodske storitve vodenja analitične evidence stroškov in prihodkov.
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ.
 • Računovodsko svetovanje pri obračunih potnih stroškov, bonitet, odpravnin, regresov, jubilejnih nagrad itd..
 • Obračuni drugih prejemkov fizičnih oseb, kot so študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški itd..
 • Vodenje evidenc osnovnih sredstev z obračuni amortizacije.
 • Obračuni davka na dodano vrednost.
 • Obračuni zamudnih obresti, izpis opominov ter sodelovanje pri izvršbi in izterjavah.
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov) ter izračun želenih poslovnih kazalcev. – – Izdelava davčnih bilanc in poročil.
 • Periodična računovodska poročila in storitve po želji podjetja.
 • Poročanje iz naslova poslovanja s tujino pri Banki Slovenije.
 • Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu, akt o sistematizaciji delovnih mest itd.).
 • Opravljanje elektronskega plačilnega prometa.
 • Računovodske analize poslovanja.
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti.
 • Priprava dokumentacije vezane na izvedbo posebnih možnosti plačila (e-poboti, cesije, asignacije, posojila, krediti itd.).
 • Obveščanje in opozarjanje podjetij na spremenjeno zakonodajo in iz nje izhajajoče obveznosti (večstranski obvezni poboti, zamude pri plačilih itd.).
 • Intrastat
 • Priprava pogodb o zaposlitvi, aneksi
 • Prijava delavcev, spremembe, odjave
 • Možnost povezave do naših programov
 • Druge računovodske storitve in svetovalne storitve.

KI-Računovodske storitve, Irena Korenč s.p.

 • OBRAČUN PLAČ

Storitev obračuna plač predstavlja zaokroženo celoto znotraj računovodstva podjetja in jo je zato možno z lahkoto prenesti na zunanjega izvajalca. Obračun plač namreč zahteva specifična znanja in veščine, kar pomeni zagotovitev ustrezno kvalificiranega kadra, nenehno dodatno izobraževanje. Lasten obračun plač zahteva tudi nakup programske opreme in vzdrževanje le-te ter seveda veliko porabo časa lastne delovne sile. Naš računovodski servis ima dolgoletne izkušnje na področju obračuna plač, obračune pripravljamo za različne dejavnosti. Obračun plač izvajamo tako za stranke, ki imajo pri nas računovodstvo, kot za stranke z lastnim računovodstvom, ki se odločijo za zunanjega partnerja pri obračunu plač. Nudimo:

 • obračun plač in izdelava plačilnih list
 • izdelava plačilnih nalogov z uvozom v e-bančništvo
 • izdelava vseh obrazcev za zunanje poročanje (FURS, AJPES, ZPIZ, ZZZD)
 • priprava plačilnih list za pošiljanje po e pošti
 • priprava temeljnice za knjiženje v glavno knjigo (obstaja tudi možnost prenosa z datoteko in uvoz v glavno knjigo)
 • na željo naročnika se lahko pripravljajo tudi dodatni izpisi, pripravijo analize v poljubni obliki (npr. v pdf, xls formatu)
 • obveščanje o novostih na področju delovne zakonodaje
 • obračun plač, regres, jubilejnih nagrad, odpravnin
 • obračun podjemnih, avtorskih pogodb, nagrad za vajence,  poslovodenje
 • vodenje kadrovskih evidenc (prijave, odjave, pogodbe o zaposlitvi, vročanje dokumentov)
 • delovnopravno informiranje in druge storitve…

KI-Računovodske storitve, Irena Korenč s.p.

 • FINANČNO IN POSLOVNO SVETOVANJE

Zaradi potrebe in želje strank smo poleg računovodskih storitev in davčnega svetovanja vpeljali tudi celovito finančno in poslovno svetovanje ter tako strankam računovodskega servisa ponudili vse na enem mestu. Seveda nudimo storitve finančnega in poslovnega svetovanja tudi zunanjim strankam. Nudimo:

 • Izdelava poslovnih načrtov
 • Finančno planiranje (kratkoročni in dolgoročni finančni načrti)
 • Finančno analiziranje poslovanja (finančna slika o poslovanju lastnega podjetja ali finančna ocena poslovnih partnerjev)
 • Ocenjevanje investicijskih projektov
 • Izbira ustrezne banke, kontakt z bankami, pogajanje o kreditih in obrestnih merah, priprava finančne dokumentacije za pridobitev posojil
 • Priprava finančne dokumentacije za namene pridobivanja sredstev na razpisih, priprava drugih poslovno-finančnih listin
 • Izdelava finančnega načrta podjetja, finančnih konstrukcij in predračunov za projekte
 • Svetovanje o naložbah in finančnih odločitvah, svetovanje pri vlaganju prostih sredstev na domače in tuje finančne trge ter pri vlaganju v nepremičnine
 • Priprava kompenzacij, asignacij
 • Drugo finančno in poslovno svetovanje

KI-Računovodske storitve, Irena Korenč s.p.

Podrobnosti predstavitve


Naslov Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija
Telefonska številka 041 390 314
Email naslov irena.korenc@racunovodstvo-ki.si
30 dni pred potekom obvesti na Email naslov irena.korenc@racunovodstvo-ki.si
Prikaži lokacijo yes
HTML urejanje yes
Nalepka 0
razdalja:
Naslov Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenia
Kategorija , , , , , , , , ,
Ključne besede za splet    

Kontaktni obrazec (ni na voljo)

Opomba:

Kontaktiranje ponudnika predstavitve preko spodnjega obrazca v podjetniškem portalu Svet Storitev.si je izklopljeno na željo le - tega, zaradi možnosti nezaželene pošte v poštnem predalu podjetja/ponudnika storitve.

Za kontaktiranje izbranega ponudnika storitve uporabite svoj program za E-pošto in uporabite kontaktne podatke v zavihku s podrobnostmi predstavitve.


Odpri v Google Maps

Lokacija predstavitve


Essential SSL